New Page 1

by WOWSlider.com v3.9
New Page 1
New Page 1

 


Nghe tin trn mạng mỗi ngy
...
 

Tin tức trong ngy Radios in other languages:
   RFI Tiếng ni Quốc Tế
   BBC Lun n
   Little Saigon Radio (1480AM) 
   Radio Bolsa (106.5FM) 
VOA ( USA) (1, 2, 3)
News in English : ABC News, BBC News
News in French : Radio France International
Nhạc Việt
   
Nhạc trẻ - Nhạc Vng

Trợ gip
1.Qu vị cần c trương trnh Real Player
hoặc Media Player để nghe
           - Nếu qu vị chưa c Real Player
, xin nhấn vo đy để download RealPlayer
           - Nếu qu vị chưa c Media Player , xin nhấn vo đy để download Media Player
2. Nếu qu vị vẫn cn kh khăn trong việc nghe đi, xin lin lạc với chng ti.

 

New Page 1


Copyright 2006-2014. V Tnh - Nữ Trung Học Nha Trang Viễn Xứ. www.VTNTHNTVienXu.com. All rights reserved
.